You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

76 lines
3.5 KiB

This file contains invisible Unicode characters!

This file contains invisible Unicode characters that may be processed differently from what appears below. If your use case is intentional and legitimate, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal hidden characters.

#!/usr/bin/env python3
# Detta skript ska sitta bakom HTTPS och lyssna på anrop från Slack. (Kör "ngrok http 8000" för att få en tillfällig proxy för testning.) Lägg till "/slack/events" till den resulterande HTTPS-URL:en och använd som Request URL på <https://api.slack.com/apps/AN6HH95ML/event-subscriptions>.
from slackeventsapi import SlackEventAdapter
from slackclient import SlackClient
import os
import json
from furl import furl
import requests
import extruct
import html
def make_affiliate(url):
u = furl(url)
# Lägg in ELABs ID. Egentligen vill vi skriva över endast parametern `p`, men för att komma runt en bugg med &-tecken rensar vi tills vidare bort alla parametrar. <https://github.com/slackapi/python-slack-events-api/issues/49>
#u.args['p'] = 'ZT07151453182201504Y'
u.args = {'p': 'ZT07151453182201504Y'}
return str(u)
def unfurl(url):
page = requests.get(url).text.replace('};', '}') # Ett semikolon hos Banggood kraschar extruct och måste plockas bort. <https://github.com/scrapinghub/extruct/issues/109>
ld = extruct.extract(page, syntaxes=['json-ld'])['json-ld'][0]
desc = ld['description']
title = html.unescape(ld['name']) # Banggood verkar ha HTML-kodat den här strängen av slentrian, fast de nog inte borde göra så. Vi avkodar.
image = ld['image']
currency = ld['offers']['priceCurrency']
if currency == 'SEK':
currency = 'kr'
price = ld['offers']['price'] + '' + currency
return {'fallback': title + ' <' + url + '>',
'color': '#cf8e00', # ELAB-orange
#'pretext': 'Optional text that appears above the attachment block',
'author_name': 'Banggood',
'author_link': make_affiliate('https://banggood.com/'),
'author_icon': 'https://www.banggood.com/favicon.ico',
'title': title,
'title_link': url,
#'text': desc, # Utelämnas eftersom denna sträng från Banggood nästan aldrig innehåller något vettigt.
#'text': price,
'fields': [{'title': 'Pris',
'value': price,
'short': True}],
#'image_url': image, # Visas som stor bild, vilket tar för mycket plats.
'thumb_url': image,
'footer': 'Använd denna länk för att gynna ELAB.',
'footer_icon': 'https://www.elab.kth.se/static/favicon.png',
#'ts': 123456789 # Endast om informationen är knuten till en viss tidpunkt
}
# Our app's Slack Event Adapter for receiving actions via the Events API
slack_signing_secret = os.environ['SLACK_SIGNING_SECRET'] # <https://api.slack.com/apps/AN6HH95ML/general>
slack_events_adapter = SlackEventAdapter(slack_signing_secret, '/slack/events')
# Create a SlackClient for your bot to use for Web API requests
token = os.environ['SLACK_TOKEN'] # Börjar med "xoxp-". <https://api.slack.com/apps/AN6HH95ML/oauth>
slack_client = SlackClient(token)
# Prenumerera på eventet `link_shared`.
@slack_events_adapter.on('link_shared')
def link_shared(event_data):
urls = [link['url'] for link in event_data['event']['links']]
unfurls = json.dumps({url: unfurl(make_affiliate(url))
for url in urls})
slack_client.api_call('chat.unfurl',
channel=event_data['event']['channel'],
ts=event_data['event']['message_ts'],
unfurls=unfurls)
# Starta en server med endpointen `/slack/events`.
slack_events_adapter.start(port=8000)